Algemene voorwaarden

Hier lees je onze algemene voorwaarden.

Algemeen

Op deze pagina tref je de algemene en leverings-voorwaarden aan die van toepassing zijn op alle diensten en leveringen van SenSolid (SenSolid BV en SenSolid Training & Coaching). Voor wat betreft de Ethische Code,  Gedragscode en Klachtenprocedure conformeren we ons aan die van de NVNLP, de Nederlandse Vereniging voor Neuro Linguïstisch Programmeren.

Op alle adviezen, trainingen, workshops, persoonlijke coachingstrajecten, werkzaamheden, voorstellen, inkoop, verkopen en leveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij door SenSolid uitdrukkelijk schriftelijk anders is verklaard.

Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend. Bindende overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdrachten en/of data van de uit te voeren programma’s door SenSolid.

Tarieven

De overeengekomen prijzen zijn voor een jaar vastgesteld. Deze gelden voor SenSolid BV en zijn vrijgesteld van btw. SenSolid houdt zich het recht voor ten gevolge van maatschappelijke, economische, juridische en fiscale ontwikkelingen tussentijds de tarieven te wijzigen.

Leveringstermijn

De afgesproken trainingen en begeleidingen gaan altijd door. SenSolid zorgt in geval van calamiteiten voor een goede vervanging van de uitvoerders van het programma. Bij in gebreke stelling heeft de opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren.

Leveringen

SenSolid garandeert de kwaliteit van de werkzaamheden, zoals deze met de opdrachtgever is overeengekomen in de uitvoering van de programma’s. De voorbereiding van de programma’s worden volgens van tevoren vastgestelde kosten in rekening gebracht. De resultaten van de investeringen in de programma’s zijn met de opdrachtgever van te voren vastgesteld in concrete meetbare en waarneembare criteria.

Garanties

Wanneer de overeengekomen doelstellingen en resultaten niet worden gehaald zal SenSolid een oplossing bieden, die kostenloos wordt verzorgd. De aanvullende werkzaamheden kunnen maximaal de inmiddels geleverde tijd beslaan. Eventuele extra kosten voor zalenhuur, (avond-) verblijfkosten en overnachtingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Claims/klachten

Eventuele bezwaren en tegenwerpingen worden terstond in behandeling genomen. SenSolid zorgt dat de klachten naar tevredenheid van de opdrachtgever en de deelnemers worden opgelost. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan leggen we dit  voor aan een onafhankelijke derde, c.q. de NVNLP en volgen de door hen opgestelde klachtenprocedure.

Betalingen

Voor zover niet anders is overeengekomen, geldt het volgende, zoals beschreven onder a t/m c:

a. Overeenkomst

Na overeenstemming over de opdracht, c.q. na aanmelding voor een training of coachingstraject, ontvangt de opdrachtgever, c.q. deelnemer een factuur, die binnen 8 dagen na ontvangst dient te worden voldaan. Indien de op de factuur vermelde bedragen niet binnen 8 dagen worden voldaan, behoudt SenSolid zich het recht voor haar activiteiten te staken en vanaf de aangezegde betalingstermijn de wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op.

b. Overschrijding

Indien de betalingstermijn wordt overschreden, zonder toestemming van SenSolid, dan wordt zonder verdere sommatie of in gebreke stelling overgegaan tot incasso van de verschuldigde bedragen en alle daaraan verbonden kosten. Naast de wettelijke rente en incassokosten zijn dat alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, waaronder de kosten voor juridische bijstand, incassoprovisie, informatiekosten en administratiekosten met een minimum van 20% van de te vorderen bedragen.

c. Termijnen

De mogelijkheid en de wens van betalingen in termijnen dienen voor akkoord te worden aangevraagd via het (digitale) aanmeldingsformulier, waarbij de toebehoren investering van de eerste termijn uiterlijk 3 weken voor de startperiode en de laatste termijn uiterlijk 3 weken voor de eindperiode dienen te worden voldaan. Bij betaling in meerdere termijnen geldt een administratieve toeslag van € 15,00 per termijn. SenSolid behoudt zich het recht voor, niet akkoord te gaan met de keuze van termijnbetaling en zal deze beslissing na aanvraag schriftelijk en/of via e-mail melden aan de aanvrager.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendommen van de geleverde producten en diensten gaan pas over bij algehele voldoening van de door de afnemer/opdrachtgever aan SenSolid verschuldigde bedragen. Het is de afnemer c.q. opdrachtgever niet toegestaan, deze producten en diensten te verpanden en/of op een andere wijze te bezwaren, dan wel op welke wijze dan ook over deze te beschikken/te gebruiken naar derden.

Vrijwaring

De leveranciers en opdrachtgevers vrijwaren SenSolid terzake van alle vorderingen van derden wegens beweerde inbreuk op octrooien en auteursrechten, licenties en/of zaken, die zouden hebben plaats gevonden bij gelegenheid van de aan de opdrachtgever verrichte leveranties c.q. voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Annuleringsregeling

SenSolid hanteert de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na aanmelding. Bij annulering gelden de volgende regels:

  • Tussen 4 en 2 weken voor aanvang: 50% van het te betalen bedrag.
  • Minder dan 2 weken voor aanvang: 100% van het te betalen bedrag.

Aansprakelijkheid

SenSolid is uitsluitend aansprakelijk voor schade ontstaan door grove opzet en/of grove schuld. In geen geval strekt de aansprakelijkheid van SenSolid zich echter uit tot de directe-, dan wel indirecte- of gevolgschaden.